Regulamin

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu oraz korzystania z gabinetów, które mieszczą się w lokalu przy ul. Żabińskiego 2/19 w Warszawie i których właścicielem jest firma Psycholokum Anna Piotrowska, ul. Jana Żabińskiego 2/19, 02-793 Warszawa, NIP 9511952723.
 2. Regulamin obowiązuje od 1 września 2017 roku.
 3. Korzystanie ze Strony i Systemu rezerwacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

 1. Gabinety - lokal znajdujący się na ul. Żabińskiego 2/19 w Warszawie, składający się z czterech pokoi ("gabinetów"), z których mogą korzystać Klienci.
 2. Wynajmujący - właściciel Gabinetów, firma Psycholokum Anna Piotrowska, ul. Jana Żabińskiego 2/19, 02-793 Warszawa, NIP 9511952723.
 3. Klient - najemca, osoba fizyczna, która wynajmuje gabinety i korzysta ze Strony oraz Systemu rezerwacji.
 4. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem https://gabinety.warszawa.pl.
 5. System rezerwacji - strona internetowa dostępna pod adresem https://gabinety.warszawa.pl/Web/, która pozwala Klientom na samodzielne zarządzanie rezerwacjami gabinetów.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin.

3. Rodzaj i zakres usług

 1. Firma Psycholokum świadczy Klientom usługę wynajmu Gabinetów na godziny. Gabinety można wykorzystać wyłącznie na cele prowadzenia sesji psychologicznych, terapeutycznych, coachingowych lub warsztatów, szkoleń, korepetycji itp.
 2. Gabinety są otwarte w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 21:00. Wynajem w inne godziny lub w weekendy jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.
 3. Gabinety można wynajmować na pojedyńcze godziny lub na "bloki" godzin.
 4. Koszty wynajmu gabinetów określa cennik.
 5. Gabinety można wynajmować tylko na pełne godziny (a dokładnie na 55 minut) lub na "bloki" godzin (w przypadku regularnego wynajmowania gabinetu na kilka godzin z rzędu, np. 5h w każdy poniedziałek). W takiej sytuacji zostanie spisana dodatkowa umowa, określająca zakres i czas (terminy) wynajmu.
 6. W ramach wynajmu Klientom są nieodpłatnie udostępniane: kuchnia, łazienka, bezprzewodowy Internet, napoje - woda, kawa oraz herbata.

4. Warunki rezerwacji

 1. Rezerwacja gabinetów dla pojedynczych godzin/sesji jest możliwa przy pomocy System rezerwacji. Klient po zarejestrowaniu się w aplikacji i potwierdzeniu adresu email, może samodzielnie rezerwować wybrane gabinety.
 2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest również rezerwowanie gabinetów telefonicznie, dzwoniąc na numer podany na Stronie.
 3. Rezerwacji można dokonywać z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Bezkosztowa rezygnacja z wynajmu gabinetów możliwa jest nie później niż na 24 godziny przed terminem rezerwacji - w innych przypadkach Klient ponosi pełne koszty wynajmu.

5. Warunki płatności

 1. Po każdym miesiącu kalendarzowym, na podstawie historii wynajmu z Systemu rezerwacji, Klientowi zostanie wystawiona faktura na dane podane w trakcie rejestracji. Faktury są wysyłane w postaci elektronicznej na adres email podany przez Klienta.
 2. Na życzenie Klienta z Systemu rezerwacji może zostać wygenerowany i udostępniony Klientowi raport z historii wynajmu Gabinetów przez Klienta w danym okresie rozliczeniowym.
 3. Termin płatności faktury to 7 dni. Płatności przyjmujemy gotówką lub przelewem na konto podane na fakturze.
 4. W przypadku nie uregulowania płatności we wskazanym terminie Klient zostanie obciążony odsetkami ustawowymi za zwłokę, a możliwość wynajmu Gabinetów zostanie zablokowany do czasu uregulowaniu płatności.

6. Zasady korzystania z gabinetów

 1. Klient zobowiązany jest używać gabinet zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny oraz sanitarny.
 2. Klient zobowiązany jest zwrócić gabinet w takim stanie, w jakim go przejął.
 3. Za uszkodzenia gabinetu w czasie wynajmu odpowiada Klient, który jest odpowiedzialny za ich naprawę, wymianę lub uiszczenie kosztów naprawy.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo podnajęcia gabinetu osobom trzecim.
 5. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty wniesione lub pozostawione w Gabinetach przez Klienta lub jego klientów/pacjentów.
 6. W Gabinetach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Wynajmującego.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.