Polityka prywatności

  1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Psycholokum Anna Piotrowska, ul. Jana Żabińskiego 2/19, 02-793 Warszawa, NIP 9511952723 zwana dajej "Administratorem".
  2. Administrator niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako "UODO"). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail gabinety@gabinety.warszawa.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Gabinety.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem działalności polegającej na wynajmowaniu gabinetów na godziny, a w szczególności w celu realizacji rezerwacji gabinetów oraz wystawiania faktur i prowadzenia księgowości. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
  4. Korzystając ze strony, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celach opisanych powyżej. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, w trakcie rejestracji w systemie rezerwacji. Podanie tych danych jest konieczne do korzystania z usług śwaidczonych przez Administratora. Dane użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony, ale nie dłużej niż jest to konieczne.
  5. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem konta z systemu rezerwacji i uniemożliwieniem dalszego wynajmu gabinetów. Użytkownik ma prawo do przenoszenia jego danych osobowych i wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  6. Administrator niniejszym informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: – Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, KRS 0000342082, NIP 8982167294 – w celu wystawiania, wysyłki oraz rozliczania faktur. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach, a także gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
  7. Dane użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej. Dane osobowe użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
  8. Administrator nie stosuje form zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym "profilowania" użytkowników.